تعبیر خواب ونخ

یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 09:47

معنی خواب ونخ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است.

اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد.

اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد.

اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.

اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه.

اگر این کس جاهل است، شغلی پیشه کند که از آن شغل او را سرزنش کنند.

اگر بیند با چغانه چنگ و نای ورقص بود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید