X
تبلیغات
رایتل

عناوین یادداشت‌ها 

 • تعبیر خواب شرر (دوشنبه 2 مرداد 1396 13:52)
  معنی خواب شرر امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی...
 • تعبیر خواب رجفه (دوشنبه 2 مرداد 1396 10:26)
  معنی خواب رجفه امام صادق علیه السلام می فرمایند: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. در همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه...
 • تعبیر خواب نزله (دوشنبه 2 مرداد 1396 10:17)
  معنی خواب نزله امام صادق علیه السلام می فرمایند: زکام درخواب بر سه وجه است. اول: بیماری اندک (بیماری کم و سبک). دوم: خشم گرفتن بر کسی. سوم: منفعت یافتن . محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود....
 • تعبیر خواب وضع حمل (دوشنبه 2 مرداد 1396 09:50)
  معنی خواب وضع حمل امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر زنى در خواب ببیند که پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است . اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آید که بزرگ خاندان خود مى شود. لوک اویتنهاو می گوید : زایمان زایمان کردن بر آورده شدن آرزو دیدن زنی که زایمان میکند :...
 • تعبیر خواب پرشیته (دوشنبه 2 مرداد 1396 09:32)
  معنی خواب پرشیته امام صادق علیه السلام می فرمایند: بدان که خلایق روحانی ونورانی اند پس تأویل فرشته از دو وجه است یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار بدان که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نیکو تر وبهتر از همه فرشته هایند اول جبرئیل دوم میکائیل سوم اسرافیل...
 • تعبیر خواب کس (دوشنبه 2 مرداد 1396 09:21)
  معنی خواب کس امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگرزن بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین...
 • تعبیر خواب کابینه (دوشنبه 2 مرداد 1396 09:07)
  معنی خواب کابینه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود: اول: مال حرام. دوم: عیش دنیا . سوم: خزینه و انبار . چهارم: شروع در حرام. پنجم: زن خادمه و حرامخوار. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد...
 • تعبیر خواب روی (دوشنبه 2 مرداد 1396 08:51)
  معنی خواب روی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: زیبایی چهره در خواب ، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت د ارد. اگر کسی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود. اگر کسی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده...
 • تعبیر خواب نون (یکشنبه 1 مرداد 1396 10:03)
  معنی خواب نون امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر . دوم: لشگر . سوم: دختر دوشیزه . چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه . ششم: کنیزکی هندوی دانیال نبی علیه السلام می فرماید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت...
 • تعبیر خواب گوگرد (یکشنبه 1 مرداد 1396 09:40)
  معنی خواب گوگرد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد. چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می دهد که عاملی کارگشا در اختیارتان قرار می...
 • تعبیر خواب کنده (یکشنبه 1 مرداد 1396 09:30)
  معنی خواب کنده محمد ابن سیرین بصری گوید: چوب در خواب دیدن، نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تاویل آن در خواب، چون تاویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است و دروغگو . معبران در مورد این خواب گویند: چوب در خواب مردی است که در نفاق است منوچهر مطیعی...
 • تعبیر خواب دروند (یکشنبه 1 مرداد 1396 09:16)
  معنی خواب دروند منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می بندید موردی پیش می آید که آزمندی می کنید و بیش از حق خود می خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست . دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر...
 • تأویل خواب چنگ (یکشنبه 1 مرداد 1396 09:04)
  معنی خواب چنگ امام صادق علیه السلام می فرمایند: چنگال در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانائی در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می دارد تا جایی که می خواهد لقمه در هانش بگذارد.این زن می تواند همسر یا...
 • تعبیر خواب بیاصل (یکشنبه 1 مرداد 1396 08:55)
  معنی خواب بیاصل محمد ابن سیرین بصری گوید: دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است. جابر مغربی می گوید: اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود. در سر زمین رویاها آمده: شما دروغ میگوئید : اضطراب...
 • تعبیر خواب چغانه (یکشنبه 1 مرداد 1396 08:38)
  معنی خواب چغانه محمد ابن سیرین بصری گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد ، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل...
 • تأویل خواب مرگامرگی (شنبه 31 تیر 1396 23:51)
  معنی خواب مرگامرگی محمد ابن سیرین بصری گوید: دلیل فتنه وبلا است. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: طاعون در خواب ، بر سزا دادن از طرف سلطان یا ممکن است بر،افروخته شدن آتش جنگ دلالت داشته باشد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما...
 • خواب دیدن لیمو (شنبه 31 تیر 1396 23:44)
  معنی خواب لیمو محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن لیمو در خواب ، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش کردن نیز،...
 • تعبیر خواب چنبرک (شنبه 31 تیر 1396 14:22)
  معنی خواب چنبرک منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنبره لنگ یا پارچه ای است که ابتدا تاب می دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک به وجود می آورند. در قدیم طبق کشها از آن استفاده می کردند و روی سر خود می نهادند که طبق به سرشان فشار وارد نیاورد. چنبره امروز مصرف ندارد مگر نوعی از آن...
 • تعبیر خواب مخده (شنبه 31 تیر 1396 14:09)
  معنی خواب مخده امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: کنیزک ، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل . محمد ابن سیرین بصری گوید: بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد ، دلیل است که او را خادم یا...
 • تعبیر خواب نهال (شنبه 31 تیر 1396 09:51)
  معنی خواب نهال امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن درختان در خواب بر ده وجه است اول : پادشاه . دوم : طلا. سوم : بازرگان وتاجر. چهارم : مرد مبارز. پنجم : مرد عالم . ششم : مؤمن . هفتم : کافر. هشتم :عنوان. نهم : خصومت وجنگ . دهم : مرد منافق . معبران در مورد این خواب گویند: دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه...
 • تعبیر خواب چنار (شنبه 31 تیر 1396 09:35)
  معنی خواب چنار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنار درختی است که زنده و مرده اش مفید است و به تساوی مورد بهره برداری قرار می گیرد. تمام کسانی که پیرامون، چنین حالتی دارند یعنی در حیات و حمات مفید هستند، در خواب های ما به صورت چنار ظاهر می شوند و متجلی می گردند. مشاهده چنارستان در خواب نیکو است چون خواب می گوید با مردی آزاده...
 • تعبیر خواب کلاب (شنبه 31 تیر 1396 09:21)
  معنی خواب کلاب امام صادق علیه السلام می فرمایند: اره درخواب دیدن بر سه وجه بود. اول: فرزند ، دوم: خواهر، سوم: انباز( شریک ). محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختی برید، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. و تاویل هر درختی در حرف (دال) بیان نمائیم. اگر بیند...
 • تعبیر خواب سبزه زار (شنبه 31 تیر 1396 08:59)
  معنی خواب سبزه زار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می زنید ، علامت آن است...
 • تعبیر خواب خریطه (شنبه 31 تیر 1396 08:41)
  معنی خواب خریطه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم. اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می...
 • تعبیر خواب چمباتمه (چهارشنبه 28 تیر 1396 15:56)
  معنی خواب چمباتمه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که چمباتمه نشسته است در آینده با کاری روبه رو می شود که توانایی انجام آن را ندارد یا مالی به دستش می رسد که خیلی بیش از ظرفیت او است و یا با کسی رو به رو می گردد که در مقابل وی به شدت احساس حقارت می کند. اگر در خواب دیگران را چمباتمه نشسته ببینید تعبیر...
 • تعبیر خواب اجلس (چهارشنبه 28 تیر 1396 15:42)
  معنی خواب اجلس امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است. اول: بخت واقبال. دوم: دولت وکامرانی. سوم: مرتبه ومنزلت. چهارم: فرمانروائی. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند به زمین...
 • تعبیر خواب چوبدست (چهارشنبه 28 تیر 1396 15:25)
  معنی خواب چوبدست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چماق یا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه به کار می برند در خواب های ما معرف حرف زور، استبداد رای، خودسری و خودرائی است. چماق مردی است زورگو و بی منطق و زبان نفهم یا عملی است که خلاف منطق و عقل سلیم انجام می گیرد و به یاری زور صورت عمل می پذیرد. اگر...
 • تعبیر خواب آهاردار (چهارشنبه 28 تیر 1396 15:10)
  معنی خواب آهاردار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی گناه پایش در معرکه کشیده شده است. چلوار هر چه سفید تر باشد...
 • تعبیر خواب چلو (چهارشنبه 28 تیر 1396 14:59)
  معنی خواب چلو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برنج پخته که ما در فارسی و زبان محاوره نام های مختلف به آن داده ایم چه تعابیری دارد اما فرقی هست بین چلو و پلو که خود شما البته این فرق را می دانید. پلو برنچ پخته است مخلوط با چیزهای دیگر مانند گوشت ، عدس، باقلا ، لوبیا و غیره لاجرم سفید نیست اما چلو همان برنج پخته است که چیزی...
 • تعبیر خواب چراغ (چهارشنبه 28 تیر 1396 14:39)
  معنی خواب چراغ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای چیزهایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد. پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود بخصوص اگر چلچراغ را...
( تعداد کل: 1553 )
   1       2       3       4       5       ...       52    >>