X
تبلیغات
رایتل

عناوین یادداشت‌ها 

 • تعبیر خواب پوستین (چهارشنبه 9 فروردین 1396 09:50)
  معنی خواب پوستین محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او. اگر در وقت تابستان بود، همین دلیل کند، لیکن سرانجام غمناک شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت،...
 • تعبیر خواب پوست میوه (چهارشنبه 9 فروردین 1396 09:40)
  معنی خواب پوست میوه آنلی بیتون می گوید: دیدن پوست میوه در خواب ، نشانة تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است . لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پوست میوه , خواب دیدن پوست میوه , رویای پوست میوه , تعبیر پوست میوه , خواب پوست میوه ,
 • تعبیر خواب پوست (چهارشنبه 9 فروردین 1396 09:33)
  معنی خواب پوست دانیال نبی علیه السلام می فرماید: پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید، دلیل که غمگین...
 • تعبیر خواب پوتین (چهارشنبه 9 فروردین 1396 09:17)
  معنی خواب پوتین منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پیمائی های سخت و طولانی به پا می کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای افزارها مثل کفش، پوتین، چکمه، گیوه، و چیزهای دیگر مطالبی نوشته اند که با زندگی ماشینی امروز که بسیاری از مسائل تغییر جا یا تغییر شکل داده اند تطبیق نمی کند و درست به نظر...
 • تعبیر خواب پنیر (سه‌شنبه 8 فروردین 1396 10:27)
  معنی خواب پنیر محمد ابن سیرین بصری گوید: پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر...
 • تعبیر خواب پنهان شدن (سه‌شنبه 8 فروردین 1396 10:16)
  معنی خواب پنهان شدن لوک اویتنهاو می گوید : پنهان شدن : تشویش پنهان کردن چیزی : نیات بد متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید که خود را پنهان مى‏کنید، بیانگر آشفتگى روحى شما است. اگر دخترى در خواب چیزى را پنهان کند، یعنى مورد اتهام دیگران قرار مى‏گیرد. شما پنهان میشوید : خبرهای بد دریافت...
 • تعبیر خواب پنکه (سه‌شنبه 8 فروردین 1396 10:07)
  معنی خواب پنکه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن پنکه در خواب فرح و شادی است اگر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غیر فصل، مزاحمت است. چنانچه در خواب ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که باد خنک می زند موجبی برای خوشحالی و شادی به دست می آورید و در روزهای آینده مسرور خواهید شد ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما...
 • تعبیر خواب پند دادن (سه‌شنبه 8 فروردین 1396 09:28)
  معنی خواب پند دادن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود. اگر به خلاف بیند، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای او بود. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گوید: پند دادن درخواب کسی را، اگر...
 • تعبیر خواب پنجه (دوشنبه 7 فروردین 1396 10:04)
  معنی خواب پنجه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های...
 • تعبیر خواب پنجره (دوشنبه 7 فروردین 1396 09:51)
  معنی خواب پنجره لوک اویتنهاو می گوید : نگاه کردن از پنجره : یک دیدار منتفی شده وارد شدن از پنجره : شکست خوردن یک اقدام بسته : موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده باز : حمایت آسان نورگیر : اضطراب متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای...
 • تعبیر خواب پنبه (دوشنبه 7 فروردین 1396 09:34)
  معنی خواب پنبه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول:مال حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب....
 • تعبیر خواب پماد (یکشنبه 6 فروردین 1396 22:10)
  معنی خواب پماد لیلا برایت می گوید: دیدن پماد در خواب، بیانگر داشتن سلامت کامل است. متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: اگر دخترى در خواب پماد درست کند، یعنى در کارهایش موفق است. خواب پماد : به شما توهین خواهد شد. از پماد استفاده میکنید : یک بیماری کوچک در پیش است . روی یک زخم پماد می مالید: سلامتی شما عالی...
 • تعبیر خواب پلیس (یکشنبه 6 فروردین 1396 22:01)
  معنی خواب پلیس خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن پلیس و دار و دستهاش در خواب، بر غم و ناراحتی دلالت دارد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لوک اویتنهاو می گوید : پلیس : غصه متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب...
 • تعبیر خواب پلیته (یکشنبه 6 فروردین 1396 21:50)
  معنی خواب پلیته اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: پلیته افروخته در خواب، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود. متن از سایت تعبیر خواب جامع Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says: Plyth kindled in a dream, employers in and around...
 • تعبیر خواب پلو (یکشنبه 6 فروردین 1396 08:00)
  معنی خواب پلو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و...
 • تعبیر خواب پلنگ (یکشنبه 6 فروردین 1396 07:44)
  معنی خواب پلنگ امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن قوی. دوم: مال یافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه. متن از سایت تعبیر خواب جامع یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: پلنگ در...
 • تعبیر خواب پله (یکشنبه 6 فروردین 1396 07:26)
  معنی خواب پله آنلی بیتون می گوید: 1ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است . 2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد . 3ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانة آن است که روابط عاشقانة شما به شکست خواهد انجامید . 4ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة...
 • تعبیر خواب پلک (شنبه 5 فروردین 1396 11:23)
  معنی خواب پلک خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد. متن از سایت تعبیر خواب جامع منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و...
 • تعبیر خواب پلاس (شنبه 5 فروردین 1396 11:13)
  معنی خواب پلاس اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: پلاس درخواب دیدن، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت، اگر بیند پلاسی پوشیده داشت، دلیل که او را باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پلاس بسیار داشت، دلیل که به قدر آن او را نعمت حاصل شود، معبران گفته اند: پلاس مالی...
 • تعبیر خواب پل صراط (شنبه 5 فروردین 1396 11:04)
  معنی خواب پل صراط یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند دیدن پل صراط هوسلطان بود متن از سایت تعبیر خواب جامع Youcef Nabi (PBUH) said: To traverse the bridge of start The bridge was Hvsltan Text from the site of dream interpretation لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول...
 • تعبیر خواب پل (شنبه 5 فروردین 1396 10:54)
  معنی خواب پل امام صادق علیه السلام می فرمایند: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او. متن از سایت تعبیر خواب جامع...
 • تعبیر خواب پشیمانی (جمعه 4 فروردین 1396 07:41)
  معنی خواب پشیمانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: پشیمانی در خواب، ممکن است بر عجله کردن در انجام امور دلالت داشته باشد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لوک اویتنهاو می گوید : پشیمان شدن : خبر خوش متن از سایت تعبیر خواب جامع Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says: Regret sleeping, may have implications on the rush of doing...
 • تعبیر خواب پشه (جمعه 4 فروردین 1396 07:31)
  معنی خواب پشه محمد ابن سیرین بصری گوید: پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند. اگر بیند با پشه جنگ می کرد، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند. اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد. اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند،...
 • تعبیر خواب پشم (جمعه 4 فروردین 1396 07:18)
  معنی خواب پشم محمد ابن سیرین بصری گوید: پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود و پشمی که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر...
 • تعبیر خواب پشتی (جمعه 4 فروردین 1396 07:04)
  معنی خواب پشتی منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و راحت می کنید به آن معنی است که می توانید به کار خودتان و شغل و حرفه هنری که دارید...
 • تعبیر خواب تپه (پنج‌شنبه 3 فروردین 1396 07:57)
  معنی خواب تپه امام صادق علیه السلام می فرمایند: پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است. اول: بلندی و والائی. دوم: مال. سوم: قوت ونیرو. چهارم: تنومندی. متن از سایت تعبیر خواب جامع محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود، یا بر پشته کوهی، دلیل است بر مردی بزرگوار، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی...
 • تعبیر خواب پشت سر (پنج‌شنبه 3 فروردین 1396 07:44)
  معنی خواب پشت سر خالد بن علی بن محد العنبری گوید: پشت سر یا پشت گردن در خواب، ممکن است با توجّه به گذشته و جستجوی وقایع گذشته تعبیر شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: اگر در خواب پشت سر یک زن باشید، یعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید، به این معنا است که دچار گرفتارى...
 • تعبیر خواب پشت بام (چهارشنبه 2 فروردین 1396 22:38)
  معنی خواب پشت بام هانس کورت می گوید: دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامى خوابیده‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمى‏توانند به شما آسیب برسانند. متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر...
 • تعبیر خواب پشت (چهارشنبه 2 فروردین 1396 22:28)
  معنی خواب پشت امام صادق علیه السلام می فرمایند: پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است. اول: قوت ونیرو، دوم: برادر دینی، سوم: یاروهمدم ، چهارم: پادشاه، پنجم: وزیر، ششم: حجت ودلیل وبرهان، هفتم: پدر، هشتم: برادر، نهم: پسر، دهم: مال، یازدهم: یاری دادن دوازدهم: جد پدر معبران گفته اند: دیدن پشت، کافران را ایمان بود و فاسقان را...
 • تعبیر خواب پسر (چهارشنبه 2 فروردین 1396 22:14)
  معنی خواب پسر لیلا برایت می گوید: دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ى آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید. متن از سایت تعبیر خواب جامع آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد . 2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ،...
( تعداد کل: 1006 )
   1       2       3       4       5       ...       34    >>