عناوین یادداشت‌ها 

 • تعبیر خواب اعدام (چهارشنبه 29 دی 1395 22:22)
  محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد. اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد. اگر بیند که گروهی جمع شده اند و وی را بیاویختند، دلیل که بر آن قوم مهتر و...
 • تعبیر خواب آویزان کردن (چهارشنبه 29 دی 1395 22:14)
  در سر زمین رویاها آمده: چیزی را آویزان می کنید : بیماری لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید . لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید. لباسهای میهمانها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد. تعبیر خواب آویزان کردن , رویای آویزان کردن , خواب دیدن آویزان کردن , تعبیر آویزان...
 • تعبیر خواب آویشن (چهارشنبه 29 دی 1395 22:08)
  در سر زمین رویاها آمده: خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد . شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود تعبیر خواب آویشن , رویای آویشن , خواب دیدن آویشن , تعبیر آویشن , خواب آویشن , تعبیر خواب آویشن کوهی , رویای آویشن کوهی , خواب دیدن آویشن کوهی , تعبیر آویشن...
 • تعبیر خواب آه (چهارشنبه 29 دی 1395 21:59)
  لیلا برایت می گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید. آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست...
 • تعبیر خواب آه و ناله (چهارشنبه 29 دی 1395 15:26)
  در سر زمین رویاها آمده: خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه ها آه و ناله می کنند : پول افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید تعبیر خواب آه و ناله , رویای آه و ناله , خواب دیدن آه و ناله , تعبیر آه و ناله , خواب آه و ناله , تعبیر خواب گریه و زاری , رویای...
 • تعبیر خواب آهک (چهارشنبه 29 دی 1395 15:19)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: آهک در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد، دوم: سخنهای زشت ناخوش، سوم: کارهای دشوار. و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود...
 • تعبیر خواب آهن (چهارشنبه 29 دی 1395 15:10)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود. محمد ابن سیرین بصری گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به...
 • تعبیر خواب آهن ربا (چهارشنبه 29 دی 1395 15:02)
  لوک اویتنهاو می گوید : دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت پیدا کردن : عاشق خواهید شد لیلا برایت می گوید: دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اهدافتان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد. اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که...
 • تعبیر خواب آهنگ و رقص (چهارشنبه 29 دی 1395 14:51)
  آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. 2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد. 3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ،...
 • تعبیر خواب آهنگر (چهارشنبه 29 دی 1395 09:06)
  یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد آنلی بیتون می گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت. در سر زمین رویاها آمده: خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است . یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی جرقه های یک...
 • تعبیر خواب آهو (چهارشنبه 29 دی 1395 08:58)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه شود یا آن را بخرد، به او رزق و...
 • تعبیر خواب آیات قرآن (چهارشنبه 29 دی 1395 08:49)
  خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خوانندهی آیات قرآن زنده باشد یا آیات هشدار و انذار...
 • تعبیر خواب آیه الکرسى (چهارشنبه 29 دی 1395 08:34)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است . اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد....
 • آینده (چهارشنبه 29 دی 1395 06:58)
  در سر زمین رویاها آمده: آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید . آینده شما خوب نیست : شادی آینده فرزندانتان : خوشبختی تعبیر خواب آتی , رویای آتی , خواب دیدن آتی , تعبیر آتی , خواب آتی , تعبیر خواب آتیه , رویای آتیه , خواب دیدن آتیه , تعبیر آتیه , خواب آتیه , تعبیر...
 • آینده نگری (چهارشنبه 29 دی 1395 06:49)
  آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد. تعبیر خواب آینده نگری , رویای آینده نگری , خواب دیدن آینده نگری , تعبیر آینده نگری , خواب آینده نگری , تعبیر خواب خبر داشتن...
 • تعبیر خواب آیینه (چهارشنبه 29 دی 1395 06:34)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: یار و دوست، پنجم: شریک ، ششم: کار روشن. اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی...
 • تعبیر خواب پرواز کردن (سه‌شنبه 28 دی 1395 18:37)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که...
 • تعبیر خواب پاشنه (سه‌شنبه 28 دی 1395 18:18)
  محمد ابن سیرین بصری گوید: پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، همین تاویل دارد، اما ندامتش از آن کمتر باشد. جابر مغربی می گوید: اگر کسی بیند که پاشنه پای خود می برید و بخوردِ...
 • تعبیر خواب پیاز (سه‌شنبه 28 دی 1395 16:47)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد،...
 • تعبیر خواب سوتین (سه‌شنبه 28 دی 1395 16:12)
  محمد ابن سیرین بصری گوید: پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از...
 • تعبیر خواب پستان (سه‌شنبه 28 دی 1395 14:35)
  امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنجم : برادران. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا...
 • تعبیر خواب آب بینی (سه‌شنبه 28 دی 1395 09:10)
  دانیال نبی علیه السلام می فرماید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند . اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر...
 • تعبیر خواب آب (دوشنبه 27 دی 1395 14:52)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست لوک اویتنهاو می گوید : آب : نگرانی و غم آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست لیلا برایت می گوید: دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است . این متن در...
 • تعبیر خواب سلمانی (یکشنبه 26 دی 1395 13:47)
  سلمانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir) دیدن سلمانی در خواب، مایه ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر میباشد. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می تراشد، بدهی هایش را می پردازد. تراشیدن ریش در خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است....
 • تعبیر خواب سیگار کشیدن (یکشنبه 26 دی 1395 08:52)
  سیگار منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir) سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد. کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می کشد و کوتاه می کند اشاره ای می نماید. چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن توتون طول چپق کوتاه یا بلند نمی شود. قلیان نیز شکل ثابت دارد و این ها...
 • تعبیر خواب شراب (یکشنبه 26 دی 1395 08:42)
  سیکی محمد ابن سیرین بصری گوید:(http://tabir.blog.ir) سیکی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید، دلیل که در فتنه افتد. اگر بیند سیکی می خورد، دلیل که به قدر آن او را مال حرام نصیب شود. اگر سیکی پخته می خورد، دلیل که مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد. اگر بیند در خانه سیکی بسیار داشت، دلیل که به قدر آن...
 • تعبیر خواب سقف (یکشنبه 26 دی 1395 08:35)
  سقف منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir) اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته اید خوب است زیرا خواب شما می گوید که امنیت و فراغت می یابید و از گزند بلا ها و آسیب خطرها در امان خواهید بود. اگر در خواب ببینید که سقفی که زیر آن نشسته اید شکسته است که طبعا این از آینده غیر مطمئنی خبر می دهد بخصوص...
 • تعبیر خواب تاریکی (یکشنبه 26 دی 1395 07:05)
  تاریکی امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir) تاریکی در خواب بر پنج وجه است. اول: کفر، دوم: تحیر و سرگردانی، سوم: فروبستن کارها، چهارم: بدعت، پنجم: در ضلالت وگمراهی افتادن. محمد ابن سیرین بصری گوید:(http://tabir.blog.ir) تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد،...
 • تعبیر خواب سگ (یکشنبه 26 دی 1395 07:00)
  سگ امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir) دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود. اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار). سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار). چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین). محمد ابن سیرین بصری گوید:(http://tabir.blog.ir) سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما...
 • تعبیر خواب سرنگ (شنبه 25 دی 1395 22:02)
  سرنگ منوچهر مطیعی تهرانی گوید:(http://tabir.blog.ir) سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و...
( تعداد کل: 227 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>