X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

عناوین یادداشت‌ها 

 • تعبیر خواب واقعی در مورد دختری که برایش خواستگار آمده بود (دوشنبه 30 بهمن 1396 09:51)
  دختر خانمی خوابی فرستاد با این موضوع که من خواب دیدم در پیاده رو در حال راه رفتن هستم و حیوانی (خوک) از پشت به من نزدیک می شود و آلت خودش را به باسن من می مالد . تعبیر خوابش مثل روز معلوم بود ولی چطور می توانستم تعبیرش را برایش بفرستم و موجب تغییر روحی او شود و بعد از آن از دست من نیز ناراحت نگردد . هرچند من مجبور...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد ترور ناصرالدین شاه (زمان دیده شدن خواب 1271 شمسی می باشد یعنی چهار سال قبل از ترور ناصر الدین شاه) (پنج‌شنبه 26 بهمن 1396 15:53)
  وقتی سیاح با میرزا رضا (عامل ترور ناصر الدین شاه) در زندان بودن سیاح در خواب می بیند. (منظور از من حاج سیاح محلاتی) خواب دیدم که سوار اسبی از طرف دروازه قزوین داخل تهران شدم ، در محلی که بعدها کارخانه بلور سازی بنا کردند منار بسیار بلندی دیدم که مانند کوره آجر پزی پر از هیزم و چیزهای سوختنی است در این موقع ناصر الدین...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد اغتشاشات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغتشاشات) (سه‌شنبه 24 بهمن 1396 09:20)
  تعبیر خواب واقعی در مورد اغتشاشات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغتشاشات) متن خواب دو بمب اتم توسط آمریکا اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خاکستر شده و از بین می روند. شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد...
 • تعبیر خواب واقعی از کادو گرفتم چادر مشکی (سه‌شنبه 24 بهمن 1396 08:59)
  خانمی در خواب می بیند دوستش به او چادر مشکی کادو می دهد و پس از چند روز مادرش دار فانی را وداع می کند. البته چادر مشکی به معنی غم و ناراحتی است که سراسر وجود شخص را در بر می گیرد ولی لزوماً نمی تواند به معنی از دست دادن نزدیکترین عزیز باشد و بسته به موقعیت و شرایت شخص تعبیر می گردد انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد دختر خانم خواننده (رپ ) سال 1390 (یکشنبه 15 بهمن 1396 08:45)
  دختر خانمی خوابش را با این موضوع ارسال کرد که من خواب دیدم شب است و خانه ما ویرانه شده است و من در وسط آن ویرانه ایستاده ام و می بینم مردم بدون توجه به خواسته من که می گفتم اینجا خانه ماست از این جا نروید به راحتی از وسط ویرانه رد می شدند و می رفتند . و توجهی به حرفهایم نمی کردند. از تعبیر خوابش معلوم بود آخرتی برای...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد فتنه 88 (شنبه 14 بهمن 1396 08:46)
  تعبیر خواب واقعی در مورد فتنه 88 یک ماه قبل از انتخابات خوابهایی شبیه به هم برایم جهت تعبیر کردن ارسال شد که خبر از یک واقعه ناخوشایندی می داد. البته خوابهایی که ارسال شدند در حد اساتید دانشگاه علوم سیاسی و دانشجویان دکترای سیاسی و کارمند امور سیاسی بود. و نمی شد به دیده یک خواب ساده به آن نگاه کرد متن های خواب شبیه...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد واقعه مکه سال 1280 شمسی (1319 قمری) (پنج‌شنبه 12 بهمن 1396 11:56)
  منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد وقتی با کشتی وارد جده شدم در جده خواب دیدم شتری بسیار مهیب در عرفات حجاج را تعاقب کرده بعضی را بدندان یا سینه یا دست ، پامال میکرد و همه می دویدند من می گفتم کسی نیست این این بلا را در این مکان عزیز از مردم بگرداند ؟ گفتند اگر می توانی تو بکن این خواب مرا متوحش کرد سوار کشتی شده...
 • تعبیر خواب واقعی در مورد رحلت مرحوم حاجی ملاعلی کنی (شهریور 1262 شمسی) (پنج‌شنبه 12 بهمن 1396 10:16)
  منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد شیخ محمد کاظمینی مرا ملاقات کرده گفت «خواب غریبی امشب دیدم ، شمشیری در میان آسمان و زمین آویزان بود، دستی پیدا شده آن را ربود» من گفتم «جناب حاجی ملاعلی کنی وقتیکه من می آمدم مریض خطرناک بود، یقین او وفات یافته است» او خیلی مضطرب شد . واقعاً حاجی ملاعلی ، شمشیر اسلام بود . بعد خبر...
 • تعبیر خواب راهزن (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:59)
  معنی خواب راهزن منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست . در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به...
 • تعبیر خواب قلعه (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:40)
  معنی خواب کاخ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز...
 • تعبیر خواب آمیگ دالوس (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:23)
  معنی خواب آمیگ دالوس امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال پنهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید....
 • تعبیر خواب پتی (جمعه 13 مرداد 1396 10:37)
  معنی خواب پتی امام صادق علیه السلام می فرمایند: برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌...
 • تعبیر خواب ابو (جمعه 13 مرداد 1396 10:24)
  معنی خواب ابو لوک اویتنهاو می گوید : پدر : نیکبختی در حال مرگ : شرمساری پدر شدن : تحولات لیلا برایت می گوید: دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد. اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به...
 • تعبیر خواب روانداز (جمعه 13 مرداد 1396 10:11)
  معنی خواب روانداز امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود....
 • تعبیر خواب سلیل (جمعه 13 مرداد 1396 09:32)
  معنی خواب سلیل جابر مغربی می گوید: دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی. امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مستی بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگری . سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستی. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ،...
 • تعبیر خواب غوطه خوردن (جمعه 13 مرداد 1396 09:16)
  معنی خواب غوطه خوردن یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن خود در آب روشن تندرستی بود دیدن خود در آب تیره صدقه دهد جی اچ میلر می گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با شکست روبه‏رو...
 • معنی خواب معادن (سه‌شنبه 10 مرداد 1396 09:26)
  معنی خواب معادن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانه آن است که در آینده ثروتمند خواهید شد ....
 • تعبیر خواب وجد (سه‌شنبه 10 مرداد 1396 09:03)
  معنی خواب وجد محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. لوک اویتنهاو می گوید :...
 • تعبیر خواب دله (دوشنبه 9 مرداد 1396 17:02)
  معنی خواب دله امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار ((سخن چین )). سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان). پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی). محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا...
 • تعبیر خواب قرنب (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:50)
  معنی خواب قرنب اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: موش...
 • تعبیر خواب سکا (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:35)
  معنی خواب سکا امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود. اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار). سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار). چهارم: مردمان غماز (افراد (سخن چین )). محمد ابن سیرین بصری گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب...
 • تعبیر خواب فرع (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:06)
  معنی خواب فرع امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن شاخ های چهارپایان دشتی، دلیل بر خیر و منفعت باشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر در خواب بیند که شاخ داشت، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت، دلیل بود که مالی تمام حاصل کند. اگر بیند که شاخ گاوی داشت، دلیل است که از مردی بیابانی راحت یابد...
 • تعبیر خواب چغال (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:52)
  معنی خواب چغال محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی...
 • تعبیر خواب قبض (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:36)
  معنی خواب قبض امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود. اول: سخن لطیف و خوشایند. دوم: دادن بوسه . سوم: منفعت. چهارم: فرزند. پنجم: مال . محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌...
 • تعبیر خواب اشک (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:26)
  معنی خواب اشک امام صادق علیه السلام می فرمایند: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه ، سوم: نعمت بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی...
 • تعبیر خواب دکان سلمانی (دوشنبه 9 مرداد 1396 14:45)
  معنی خواب دکان سلمانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن سلمانی در خواب، مایه ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر میباش د. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می تراشد، بدهی هایش را می پردازد. تراشیدن ریش در خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر...
 • تعبیر خواب سپیدپر (یکشنبه 8 مرداد 1396 21:54)
  معنی خواب سپیدپر محمد ابن سیرین بصری گوید: پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند. اگر بیند با پشه جنگ می کرد، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند. اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد. اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند،...
 • تعبیر خواب وشت (یکشنبه 8 مرداد 1396 21:40)
  معنی خواب وشت امام صادق علیه السلام می فرمایند: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌...
 • تعبیر خواب زجاج (شنبه 7 مرداد 1396 09:26)
  معنی خواب زجاج امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن ، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: یار و دوست ، پنجم: شریک ، ششم: کار روشن. اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول...
 • تعبیر خواب والیبال (شنبه 7 مرداد 1396 08:52)
  معنی خواب والیبال خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و...
( تعداد کل: 1614 )
   1       2       3       4       5       ...       54    >>