X
تبلیغات
رایتل

عناوین یادداشت‌ها 

 • تعبیر خواب راهزن (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:59)
  معنی خواب راهزن منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست . در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به...
 • تعبیر خواب قلعه (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:40)
  معنی خواب کاخ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز...
 • تعبیر خواب آمیگ دالوس (دوشنبه 16 مرداد 1396 07:23)
  معنی خواب آمیگ دالوس امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال پنهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید....
 • تعبیر خواب پتی (جمعه 13 مرداد 1396 10:37)
  معنی خواب پتی امام صادق علیه السلام می فرمایند: برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌...
 • تعبیر خواب ابو (جمعه 13 مرداد 1396 10:24)
  معنی خواب ابو لوک اویتنهاو می گوید : پدر : نیکبختی در حال مرگ : شرمساری پدر شدن : تحولات لیلا برایت می گوید: دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد. اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به...
 • تعبیر خواب روانداز (جمعه 13 مرداد 1396 10:11)
  معنی خواب روانداز امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود....
 • تعبیر خواب سلیل (جمعه 13 مرداد 1396 09:32)
  معنی خواب سلیل جابر مغربی می گوید: دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی. امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مستی بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگری . سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستی. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ،...
 • تعبیر خواب غوطه خوردن (جمعه 13 مرداد 1396 09:16)
  معنی خواب غوطه خوردن یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن خود در آب روشن تندرستی بود دیدن خود در آب تیره صدقه دهد جی اچ میلر می گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با شکست روبه‏رو...
 • معنی خواب معادن (سه‌شنبه 10 مرداد 1396 09:26)
  معنی خواب معادن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانه آن است که در آینده ثروتمند خواهید شد ....
 • تعبیر خواب وجد (سه‌شنبه 10 مرداد 1396 09:03)
  معنی خواب وجد محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. لوک اویتنهاو می گوید :...
 • تعبیر خواب دله (دوشنبه 9 مرداد 1396 17:02)
  معنی خواب دله امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار ((سخن چین )). سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان). پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی). محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا...
 • تعبیر خواب قرنب (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:50)
  معنی خواب قرنب اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: موش...
 • تعبیر خواب سکا (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:35)
  معنی خواب سکا امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود. اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار). سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار). چهارم: مردمان غماز (افراد (سخن چین )). محمد ابن سیرین بصری گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب...
 • تعبیر خواب فرع (دوشنبه 9 مرداد 1396 16:06)
  معنی خواب فرع امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن شاخ های چهارپایان دشتی، دلیل بر خیر و منفعت باشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر در خواب بیند که شاخ داشت، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت، دلیل بود که مالی تمام حاصل کند. اگر بیند که شاخ گاوی داشت، دلیل است که از مردی بیابانی راحت یابد...
 • تعبیر خواب چغال (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:52)
  معنی خواب چغال محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد. اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی...
 • تعبیر خواب قبض (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:36)
  معنی خواب قبض امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود. اول: سخن لطیف و خوشایند. دوم: دادن بوسه . سوم: منفعت. چهارم: فرزند. پنجم: مال . محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌...
 • تعبیر خواب اشک (دوشنبه 9 مرداد 1396 15:26)
  معنی خواب اشک امام صادق علیه السلام می فرمایند: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه ، سوم: نعمت بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی...
 • تعبیر خواب دکان سلمانی (دوشنبه 9 مرداد 1396 14:45)
  معنی خواب دکان سلمانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن سلمانی در خواب، مایه ی آرامش و نجات یافتن از دردهای سر و چشم است. تراشیدن سر، پس دادن امانت و ایمن شدن از خطر میباش د. اگر کسی در خواب ببیند که در مراسم حج سرش را می تراشد، بدهی هایش را می پردازد. تراشیدن ریش در خواب،از دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر...
 • تعبیر خواب سپیدپر (یکشنبه 8 مرداد 1396 21:54)
  معنی خواب سپیدپر محمد ابن سیرین بصری گوید: پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند. اگر بیند با پشه جنگ می کرد، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند. اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد. اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند،...
 • تعبیر خواب وشت (یکشنبه 8 مرداد 1396 21:40)
  معنی خواب وشت امام صادق علیه السلام می فرمایند: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد. محمد ابن سیرین بصری گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌...
 • تعبیر خواب زجاج (شنبه 7 مرداد 1396 09:26)
  معنی خواب زجاج امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن ، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: یار و دوست ، پنجم: شریک ، ششم: کار روشن. اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول...
 • تعبیر خواب والیبال (شنبه 7 مرداد 1396 08:52)
  معنی خواب والیبال خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و...
 • تعبیر خواب کولاک (شنبه 7 مرداد 1396 08:35)
  معنی خواب کولاک یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن باد سخت بیگانه باشد آنلی بیتون می گوید: 1ـ شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . 2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ،...
 • تعبیر خواب مگس (شنبه 7 مرداد 1396 07:18)
  معنی خواب مگس امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر . دانیال نبی علیه السلام می فرماید: دیدن سر و مغز و استخوان درخواب، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران میخورد، دلیل که مال مردم هزینه کند. محمد ابن سیرین...
 • تعبیر خواب ماتیک (شنبه 7 مرداد 1396 06:58)
  معنی خواب ماتیک لوک اویتنهاو می گوید : رژلب : خیانت و دروغ در سر زمین رویاها آمده: شما ماتیک قرمز زده اید :دوستان مزدور شما را احاطه می کنند . دیگران ماتیک زده اند : علامت رفاقتهای مزدورانه و خیانت ماتیک می خرید : شما سبک مغز هستید یک مرد را که روژلب به لبانش زده غافلگیر میکنید : زن یا نامزد این مرد برای شما ایجاد...
 • تعبیر خواب رحلت (پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 15:25)
  معنی خواب رحلت امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر کسى در خواب ببیند که مرده اى جان مى کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است . محمد ابن سیرین بصری گوید: جان به خواب دیدن ، فرزند است. یا مال یاعیال موافق. اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود. اگر جان خویش به...
 • تعبیر خواب توصیه (پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 15:05)
  معنی خواب توصیه در سر زمین رویاها آمده: به شما پندی می دهند : مراقب دوستان نادرست باشید . یک مرد روحانی به شما نصیحت می کند : تنهائی و اضطراب یک قاضی یا وکیل به شما پندی می دهد : سرافکندگی و خجالت دیگران را نصیحت می کنید : دوستان متعددی دور شما را می گیرند . بچه ها را نصیحت می کنید : یک کار دشوار در پیش دارید . به...
 • تعبیر خواب توبیخ (پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 14:48)
  معنی خواب توبیخ خالد بن علی بن محد العنبری گوید: سرزنش کردن در خواب، نشانه پیروی زیاد از راه و روششیطان است. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبه کردن و ترک گناه است. لوک اویتنهاو می گوید : سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد در سر زمین رویاها...
 • تعبیر خواب حاکم (پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 14:29)
  معنی خواب حاکم امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از...
 • تعبیر خواب سیول (پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 14:06)
  معنی خواب سیول امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است. اول: دشمنی بزرگ . دوم: پادشاهی ستمگر . سوم: لشگر غالب وپیروز. چهارم: فتنه و بلا. جابر مغربی می گوید: اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن سیل در خواب، بر...
( تعداد کل: 1606 )
   1       2       3       4       5       ...       54    >>